Stadgar

Stadgar


§ 1

Föreningens namn skall vara Svenska VeteranBåtsFöreningen, SVBF.


§ 2

Föreningens målsättning är:

- Att öka förståelsen för de äldre båtarna och båttypernas kulturhistoriska värde.

- Att främja intresset för restaurering och bevarande av båtarna, samt även nybyggnation på traditionellt sätt i traditionella material.

- Att i ovanstående syfte, om möjlighet ges, årligen anordna ett veteranbåtsmöte.


§ 3

Föreningen skall ha sitt säte i Västervik eller annan plats som beslutas av styrelsen.


Verksamhetsområdet skall omfatta hela Sverige.


§ 4

Årsmöte skall hållas i november månad i Västervik eller annan plats som beslutas av styrelsen.


§ 5

Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter. Sammansättningen skall vara ordförande, sekreterare och kassör samt två övriga ledamöter. Alla väljas på två år med omval av halva styrelsen varje år.


Styrelsen svarar för att matrikel förs över medlemmarna samt medlemmarnas båtar.


§ 6

Medlemskapet gäller person, ej båt. Medlems make/maka eller sambo erhåller automatiskt medlemskap och likställd bestämmanderätt.


§ 7

Årsavgiften fastställs på årsmötet.


§ 8

Svenska VeteranBåtsFöreningen firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§ 9

Tillägg eller ändring av SVBF:s stadgar kan endast ske vid årsmöte och då endast vid 2/3 majoritet för föreslagen förändring.


§ 10

Beslut om föreningens upphörande kan endast tagas vid årsmöte och då endast vid 2/3 majoritet.


Vid föreningens upphörande tillfaller föreningens dokument och övriga tillgångar Sjöhistoriska museet, Stockholm.